Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ALLE DETAILLISTEN ZAAKDOENDE ONDER DE NAAM FLITS

Arikel 1. Toepassingsgebied Deze voorwaarden zijn van toepassing op verkopen en leveringen van goederen aan afnemers alsmede op diensten verleend aan afnemers, voor zover deze verkopen/ leveringen en/of dienstverleningen geschieden door winkels, die de Flits collectie voeren in Nederland, hierna te noemen: de Flits collectie-winkel.

Artikel 2. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of een ieder die met de Flits collectie-winkel een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de Flits collectie-winkel een aanbieding doet of een prestatie verricht;
b. zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
c. consument: de afnemer die niet handelt in uitoefening van een beroep of een bedrijf.

Artikel 3. Verkoop/levering uit voorraad
a. Verkoop en levering uit voorraad, d.w.z. uit de voorraad van de Flits collectie-winkel die door de afnemer ter zake wordt bezocht, geschiedt uitsluitend à contant, waarbij onder à contant mede wordt verstaan gegarandeerde bancaire betaalmiddelen.
b. Door de afnemer uit voorraad gekochte en betaalde artikelen kunnen, mits vergezeld van het desbetreffende betaalbewijs worden geruild of retour gebracht in iedere Flits collectie-winkel, mits die ruiling of retournering geschiedt binnen 8 dagen na aankoop, mits de desbetreffende artikelen ongebruikt en ongeopend zijn, en verkeren in de staat waarin ze zijn afgeleverd.
c. Behoudens op grond van aantoonbare fabrieksfouten of kwaliteitsafwijkingen kunnen in afwijking van het in lid b. bepaalde, zogenaamde metrage-goederen en goederen die speciaal zijn gemengd/samengesteld niet worden geruild of retour gegeven.

Artikel 4. Verkoop/levering op bestelling
a. De afnemer kan bij de Flits collectie-winkel uit, voor de Flits collectie geselecteerde en als zodanig aangeboden assortimenten, op staal c.q. monster goederen bestellen, welke goederen door de Flits collectie-winkel vervolgens in de benodigde hoeveelheid wordt besteld bij de desbetreffende fabrikant/grossier.
b. Onder de bestellingen, bedoeld in lid a. zijn begrepen alle assortimentsgoederen, die op kleur en/of op maat moeten worden besteld en geleverd zulks met inbegrip van bestellingen op goederen, waarvan weliswaar voorraad als bedoeld in artikel 3. bestaat doch waarvan de door de klant gewenste/benodigde hoeveelheid of kleur afwijkt van de hoeveelheid of kleur(en) die tot de voorraad behoren.
c. Indien ten behoeve van een afnemer een bestelling bij een fabrikant/grossier wordt geplaatst, geschiedt zulks onder de navolgende voorwaarden:

  1. Het risico van de juiste maten wordt toegerekend aan degene, die de maat heeft genomen, c.q. als maat heeft opgegeven hetgeen op het bestelformulier als maat/maten is vermeld. Dit betekent, dat de Flits collectie-winkel niet aansprakelijk is voor maatafwijkingen in het geleverde, als de maten van het geleverde niet corresponderen met de maten, opgegeven door de afnemer.
  2. De Flits collectie-winkel is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen in bestelde en/of nabestelde goederen.
  3. Levertijden worden steeds bij benadering opgegeven aan de afnemer. De Flits collectie-winkel is niet aansprakelijk als de (geplande) levertijd wordt overschreden. Overschrijding van levertijd levert geen reden op voor ontbinding van de koopovereenkomst. Bij het plaatsen van een bestelling, dient de afnemer een aanbetaling te verrichten ten bedrage van 25% van de waarde van de te bestellen artikelen, zulks met een minimum van € 50,-. Het aanbetaalde bedrag wordt alleen terugbetaald als levering onmogelijk blijkt omdat de fabrikant/grossier de bestelde goederen niet aan de Flits collectie-winkel kan leveren.

e. Eigendomsvoorbehoud: de Flits collectie-winkel blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
f. Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers: bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de Flits collectie-winkel gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.

Artikel 5. Orderbon/koopovereenkomst Bestellingen van afnemer en opdrachten voor dienstverlening/ambachtelijke werkzaamheden worden altijd vastgelegd op, door de Flits collectie-winkel daartoe ingerichte orderformulieren. Op die formulieren bekrachtigt de afnemer met zijn handtekening zowel de juistheid van de vermelde prijzen/kosten als de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, die op het formulier en/of de website www.Flits.nl (disclaimer) zijn vermeld en die deel uitmaken van de overeenkomst.

Artikel 6. Garantie
a. De Flits collectie-winkel staat ervoor in, dat de aan de afnemer verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen in redelijkheid te stellen gebruikseisen.
b. Indien voor verkochte/geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die bepalingen door de Flits collectie-winkel bij de verkoop/levering aan de klant medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van (ver)koop en levering.
c. De Flits collectie-winkel staat ervoor in, dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van de afnemer worden uitgevoerd door ter zake deskundig personeel.

Artikel 7. Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Artikel 8. Onuitvoerbaarheid van het werk en overmacht
a. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden die de Flits collectie-winkel bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
b. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht, behoudens in geval van overmacht, de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de Flits collectie-winkel de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
c. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in lid van a. van dit artikel, zal slechts voor het niet uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
d. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. De annulering a. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50% indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden. b. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de Flits collectie-winkel kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 10. Aanspreekbare (rechts)persoon
a. De afnemer die koopt bij c.q. een opdracht geeft aan een Flits collectie-winkel heeft uitsluitend die Flits collectie-winkel als wederpartij, hetgeen impliceert dat hij zich, in geval hij van mening zou zijn, dat enige overeenkomst/opdracht niet zorgvuldig is uitgevoerd, hij de desbetreffende Flits collectie-winkel terzake dient aan te spreken.
b. Indien een afnemer van mening zou zijn, dat een, door hem op de voet van lid a. aangesproken Flits collectie-winkel niet of niet behoorlijk heeft gereageerd op datgene waarop hij is aangesproken, kan de afnemer zich wenden tot Euretco B.V. te Hoevelaken, die als vertegenwoordiger van de Flits collectie-winkel, alsdan zal trachten ter zake bemiddelend op te treden.

Artikel 11. Slotbepaling
a. Geschillen tussen een afnemer en een Flits collectie-winkel over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de afnemer als door de Flits-winkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.